KALENDÁŘ AKCÍ + KOMUNIKAČNÍ POSTUPY VE ŠKOLE

 • Zde se dostanete na neoficiální kalendář akcí školy. Oficiálním elektronickým kanálem školy pro zákonné zástupce je Edookit. V případě technických obtíží nás kontaktujte emailem na edookit@waldorfpardubice.cz nebo telefonicky na 776078125. Postup s registrací v Edookitu naleznete ZDE. V případě, že chcete omezit upozornění na nově příchozí zprávy, vypněte si v aplikaci notifikace (Nastavení – Nastavení účtu –  Nastavení e-mailových notifikací na nové objekty)
 • Informace ohledně vzdělávání a chování žáka jsou poskytovány prostřednictvím informačního portálu Edookit či v rámci konzultací. Potřebujete-li hovořit s učitelem, domluvte si s ním předem schůzku, abyste na sebe měli potřebný čas a nerušili výuku ve třídě či učitele od jeho dalších pracovních povinností.
 • Informace ohledně života ve třídě jsou poskytovány v rámci pravidelných třídních schůzek. V případě potřeby zařazení aktuálního bodu do programu třídní schůzky rodič kontaktuje třídního důvěrníka, který se domluví s třídním učitelem na případném doplnění či úpravě programu schůzky. Tyto body by se měly týkat třídy jako celku. Záležitosti konkrétních žáků by se měly vždy řešit předem v rámci individuálnícjh pohovorů s učitelem.
 • Organizační informace ohledně akcí školy a třídy jsou zveřejňovány prostřednictvím Edookitu či na webu školy. Obecnější informace jsou zasílány prostřednictvím W- občasníku přes Edookit (Po individuální domluvě s třídním učitelem lze předávat informace papírovou formou.)
 • Waldorfská škola funguje jako ucelené společenství, kde má každá oblast činností své místo. V případě, že budete potřebovat pomoci s řešením nějakého problému či požadavku, postupujte prosím s přihlédnutím k níže uvedenému návodu. Toto doporučení je výstupem ze společných setkání Spolku rodičů a kolegia učitelů.
 1. Vše se snažím nejprve vyřešit dohodou v rámci kolektivu třídy, s třídním učitelem nebo s učitelem daného předmětu. Pokud nedojde k dohodě s odborným učitelem, pokusím se to vyřešit s třídním učitelem, případně odpovědným pracovníkem.
 2. Není-li možné vyřešit problém s třídním učitelem a je individuálního rázu, obrátím se na školní poradenské pracoviště (ŠPP). Případně se obrátím na zástupce kolegia (paní učitelka Alena Klímová), který mi pomůže s dalším postupem.
 1. Mám-li problém obecného charakteru, sdělím ho zástupci kolegia či třídnímu důvěrníkovi, který mi pomůže s dalším postupem.
 1. Vyčerpám-li všechny možnosti a stále nenacházím řešení, obrátím se na vedení školy.
 2. Veškeré požadavky, dotazy, stížnosti nebo problémy se snažím řešit v rámci společenství školy. Až když nenacházím řešení na žádném z míst a problém stále přetrvává, mám možnost kontaktovat školskou radu (zástupci zřizovatele, rodičů, pedagogů).
 1. Své požadavky a potřeby sděluji vhodnou formou a respektuji dohodnutá pravidla a postup komunikace s příslušnými lidmi. Tak bude vše vyřešeno ve prospěch můj i ve prospěch společenství školy

Doporučená struktura a vedení třídní schůzky (ze dne 31. 10. 2019)

• Na začátku školního roku oznámí třídní učitel rodičům, že termíny třídních schůzek jsou zapsány v kalendáři školy. Je zodpovědností rodičů tyto termíny sledovat. Případně může třídní učitel informovat rodiče o konání třídní schůzky prostřednictvím zápisu do notýsku či emailem.

• Třídní schůzka začíná včas. Na tento fakt rodiče upozorníme. Třídní schůzku zahájíme v domluvený čas, bez ohledu na množství přítomných rodičů.

• Třídní schůzka má doporučený časový rámec (cca 60 min.). Vede ji třídní učitel, který současně kontroluje obsah témat i dodržování časového rámce. Přednese své sdělení a v závěru schůzky předá slovo rodičům. V případě potřeby zařazení aktuálního bodu do programu třídní schůzky rodič kontaktuje třídního důvěrníka, který se domluví s třídním učitelem na případném doplnění či úpravě programu schůzky (aby nebyl výrazně překročen časový rozsah či byl prostor pro zajištění potřebných podkladů). Tyto body by se měly týkat třídy jako celku. Záležitosti konkrétních žáků se řeší předem v rámci individuálnícjh pohovorů s učitelem.

• Třídní učitel vytváří v době trvání schůzky bezpečné prostředí pro rodiče.

Program:

1. Krátká praktická ukázka z vyučování

2. Epocha + waldorfská pedagogika + vývojové fáze dítěte

– Samostatná domácí práce dětí

– Dlouhodobé úkoly a práce na nich

3. Sociální klima ve třídě

– Aktuální situace, drobné ohlédnutí

– Výhled do budoucna, plánované aktivity

4. Organizační pokyny

– Výlety, výjezdy, školní akce

5. Třídní důvěrník + pokladník

6. Prostor pro rodiče i pro další sdělení učitele


Fotogalerie

Spolek je nestátní, nezisková organizace pro podporu a rozvoj waldorfské pedagogiky v Pardubickém kraji.

Kontakty

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích

Napište nám