Detailní informace o Spolku

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích z. s. (dále jen Spolek) je dobrovolná nevládní, nevýdělečná a nepolitická organizace sdružující fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Spolku.

Spolek byl založen v roce 2014 jako nezávislá organizace sdružující rodiče žáků při Základní škole waldorfské v Pardubicích. 

Cílem a vizí Spolku zároveň je podpora vzniku a rozvoje mateřské, základní a střední školy v Pardubicích, které jsou vedeny a ve kterých se plně pracuje dle dle principů waldorfské pedagogiky. 

Aktuálně je v Pardubicích základní škola, která vyučuje dle Školního vzdělávacího programu „Waldorfská škola“ schváleného MŠMT ČR.

Spolek dále podporuje aktivity, které vedou k podpoře rozvoje a posilování komunity okolo waldorfské školy.

  • Organizace mimoškolních aktivit pro děti a rodiče
  • Zprostředkování setkání zástupců tříd se zástupci kolegia a podpora předávání informací
  • Podpora vzdělávání pedagogů 
  • Podpora vzdělávání rodičů a pořádání odborných přednášek
  • Provoz knihovny antroposofické literatury
  • Materiálně technická a organizační podpora školy pro projekty nad rámec běžných rozpočtů

Spolek spolupracuje s Asociací waldorfských škol v České republice a s dalšími spolky pro podporu waldorfských škol v  České republice.

Struktura a orgány Spolku:

Členská schůze Spolku

– je setkáním členů Spolku, slouží k projednání organizačních, technických, administrativních a finančních záležitosti, týkající se chodu Spolku. Tato formální setkání probíhají podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Členské schůze se účastní členové Spolku.

Rada důvěrníků

Rady důvěrníků se účastní zvolení zástupci tříd (Třídní důvěrníci), kteří komunikují s výborem Spolku a informují o průběhu jednání rodiče v jednotlivých třídách.

Kruhová setkání, přednášky, semináře

– mají za cíl vzájemné setkávání a obohacování. Smyslem je prohlubování porozumění waldorfské pedagogice a antroposofii. Kruhová setkání probíhají každý první čtvrtek v měsíci od 16:30 hodin v hlavní budově školy. Náplní kruhových setkání může být zpěv, eurytmie, čtení, sdílení…

O termínech setkávání se vždy dozvíte ve w – čtení a na webových stránkách Spolku: spolek.waldorfpardubice.cz

Kruhy

– jsou pracovní skupiny, zaměřené na rozvoj naší školy, školní komunity…V současné době funguje Kruh lyceum, Kruh mateřská školka, Kruh tvořivý, Kruh divadelní. Všechny stávající Kruhy jsou otevřeny spolupráci s novými rodiči, je vítáno zakládání kruhů nových dle aktuálních potřeb rodičů a školy.

Jak se stát členem Spolku?

Členem Spolku se stáváte podpisem v seznamu členů a zaplacením členského poplatku na účet Spolku u Fio banky číslo: 2300677100/2010. Výši členského poplatku stanovuje členská schůze. Veškeré dokumenty a informace týkající se činnosti Spolku naleznete na webu Spolku nebo u svého třídního důvěrníka.

Co a jak platíme

Na naší škole neplatíme školné, protože náklady spojené s výukou našich dětí hradí MŠ ČR a Statutární město Pardubice. Tyto prostředky nepokrývají plně vše, co chceme dětem na waldorfské škole dopřát, proto se rodiče každého školáka podílejí příspěvkem, který je technicky rozdělen na třídní a školní příspěvkový fond.

1) příspěvek do třídního fondu

= 450,- Kč / měsíc ( výši si určuje třída sama  )

– peníze zůstávají uloženy na účtu třídy, který spravuje třídní pokladník. Třídní pokladní uvolňuje prostředky dle potřeb třídy např. na výlety, vstupné, slavnosti, řemesla.

2) příspěvek do spolkového příspěvkového fondu

= 200,- Kč / měsíc za každé dítě ve škole. (Za 3.tí a další dítě je možné zažádat o slevu 100% u třídního pokladníka)

– vybrané příspěvky jsou používány především na podporu rozvoje uměleckých činností, eurytmii, vzdělávání učitelů, pořádání školních slavností a podporu dalších školních akcí.

Oba příspěvky současně platí rodiče 10 měsíců školního roku třídnímu pokladníkovi na účet třídy. Třídní pokladníci přeposílají 2x ročně poplatky na školní příspěvkový účet u Fio banky číslo: 2800563724/2010, a to za první pololetí do 31. 1. a za druhé pololetí do 30. 6., který spravuje Spolek. Na hospodaření Spolku dohlíží kontrolní komise a členská schůze.

 

 

Fotogalerie

Spolek je nestátní, nezisková organizace pro podporu a rozvoj waldorfské pedagogiky v Pardubickém kraji.

Kontakty

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích

Napište nám