Zásady ochrany osobních údajů ve Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích z.s.

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích z.s.,Gorkého 867, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, : 6015603 (dále jen „Spolek“), chrání všechny osobní údaje poskytnuté zákazníky (jméno, příjmení, adresy, telefony, e-maily, soubory cookie, nastavení domén, přístupové a lokalizační údaje a další podobné údaje) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Bezpečnost osobních údajů a dalších zákaznických dat je ve Spolku prioritou. Aby naši subjekty spolupracující a zákazníci Spolju mohli bez omezení využívat všechny výhody našich služeb dovolujeme si vás  seznámit s některými novými pravidly a informacemi, které souvisí s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů, tedy směrnicí GDPR, účinnou od 25. května 2018 v celé Evropské unii včetně České republiky.

Tento dokument zahrnuje všechny podstatné informace o tom, jaké osobní údaje o našich subjektech osobních údajů  shromažďujeme pro potřeby poskytování služeb jako jsou konzultace, organizování setkání, pořádání seminářů a různých komunitních akcí a souvisejících služeb. Informujeme komu osobní údaje můžeme předávat a jaká má zákazník nebo uživatel v souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů práva. Podrobné informace o našich službách naleznete na spolek.waldorfpardubice.cz.

Osobní údaje údaje zpracovávané ve Spolku

Spolek zpracovává následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje členů Spolku, spolupracujících osob, zákazníků, tj. zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo v šifrované podobě;
 2. kontaktní údaje členů Spolku, spolupracujících osob, zákazníků, tj. osobní údaje umožňující kontakt, jako e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, profil na sociálních sítích, datum narození, číslo op nebo pasu;
 3. nastavení zákazníka, tj. údaje uložené v účtu webových stránek spolku , profily a nastavení služeb včetně nastavení doménových jmen a služeb;
 4. údaje o objednávkách a smlouvách, zahrnují údaje o zboží a službách, které si subjekt osobních údajů objednal, způsobu jejich platby včetně údajů o reklamacích,
 5. údaje o zákazníkově chování na webu, tj. zboží a služby, které si zobrazuje, odkazy, na které kliká, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky, a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlíží, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a podobných technologií pro identifikaci zařízení včetně lokalizačních a přístupových údajů;

Oprávněnost zpracování osobních údajů ve Spolku

Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem plnění  individuálních smluv a dalších činností k zajištění funkčnosti služeb. Osobní údaje zpracováváme z bezpečnostních důvodů i zákonných důvodu, jako například platební údaje pro bankovní převody, osobní údaje člené Spolku za účelem evidence, seznamy zájemců pro pro evidenci zájemců o různé akce pořádané Spolkem a podobně. Osobní údaje zpracováváme také pro přípravu nabídek a smluv na základě našeho oprávněného zájmu.

Subjekt osobních údajů se zavazuje během doby užívání našich služeb dodržovat právní předpisy a nařízení, které upravují ochranu osobních údajů, a to včetně získání souhlasu třetích stran, pokud je to nutné.

Zpracování a předávání osobních údajů zákazníků

Všechny výše zmíněné osobní údaje zpracovává Spolek dle povahy jako správce nebo případně jako zpracovatel. To znamená, že Spolek stanovuje výše vymezené účely, pro kteréosobní údaje daného subjektu osobních údajů shromažďuje, určuje prostředky jejich zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využívá služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle pokynů Spolku a pro účely, které jsou výše popsány. Takovými zpracovateli mohou být:

 1. spolupracující jednotlivci či organizace;
 2. provozovatelé internetových služeb a marketingových nástrojů, kteří pomáhají Spolku s poskytováním služeb a výpomocnými činnostmi;
 3. poskytovatelé SMS komunikačních a chatovacích nástrojův tom případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování komunikace Spolku se subjekty osobních údajů;
 4. poskytovatelé služeb zpracovávajících poštovní zásilky, včetně a zejména jejich doručovatelů;
 5. poskytovatelé služeb, které jsou nezbytně nutné pro provedení objednávek

Zdroje osobních údajů

Spolek zpravidla zpracovává osobní údaje, které mu poskytnou členové Spolu, spolupracující subjektyv rámci spolupráce na činnosti Spolli, vytváření a používání služeb, nebo při komunikaci se Spolkem například elektronickou poštou či listovní zásilkou. Osobní údaje přímo od subjektů osobních údajů získává Spolek také sledováním chování sbjektů osobních údajů na webu Spolku a při čtení zpráv

Předávání údajů mimo EU

V případě, že bude po poskytovateli vyžadováno plnění ze smlouvy (například registrace domény) a předání osobních údajů mimo EU, může Spolek získané údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Bezpečnost informací

Ke všem informací, které Spolek shromáždil, uložil a zabezpečil ve svých systémech, mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci nebo členové Spolku. Při práci s osobními údaji Spolek dodržuje všechna nařízení, která stanovuje zákon a právní předpisy České republiky a Evropské unie. Své evidence a systémy s osobními údaji Spolek udržuje pod přiměřeným dohledem a pro zajištění důvěrnosti subjektů osobních údajů průběžně uvádí do praxe nejnovější poznatky z oblasti bezpečnosti a přijímá opatření pro omezení rizik spojených s neoprávněným přístupem či ztrátou, poškozením nebo smazáním osobních údajů uživatelů.

Práva subjektu při zpracování osobních údajů

 1. právo na přístup, v jehož rámci má subjekt právo vědět, jaké údaje o něm zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jeho osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo danou společnost zpracovává a jaká má zákazník další práva související se zpracováním osobních údajů. Všechny tyto informace naleznete výše. Jestliže si nebude zákazník jistý, jaké osobní údaje o něm Spolek zpracovává, může se na tuto skutečnost dotázat a pokud tyto údaje Spolek zpracovávat bude, má subjekt právo k nim získat přístup. V rámci práva na přístup může subjekt Spolek požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie je zdarma, další kopie s poplatkem.
 2. právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné, v jehož rámci má zákazník právo na to, aby je společnost bez zbytečného odkladu opravila, popřípadě doplnila, a to po patřičném ověření totožnosti subjektu osobních údajů.
 3. právo na výmaz, v jehož rámci má subjekt v některých případech právo, aby Spolek bez zbytečného odkladu jeho osobní údaje vymazal. Jedná se o následující případy: – Spolek už zákazníkovy osobní údaje nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovával – zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný a Spolek zároveň nemá jiný důvod, pro který by tyto údaje potřebovala nadále zpracovávat – zákazník využije svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které Spolek zpracovává na základě jejích oprávněných zájmů, a Spolek shledá, že už žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly nemá. – subjekt se domnívá, že Spolkem prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo na výmaz se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů subjektu je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti Spolku nebo určení, výkonu nebo obhajobu jeho právních nároků.

 1. právo na omezení zpracování, které může mimo práva na výmaz zákazník využít a v rámci něhož může v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a aby tyto údaje nebyly nadále předmětem žádných dalších operací zpracování, a to nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale pouze po omezenou dobu.
 2. právo vznést námitku proti zpracování, v jehož rámci může zákazník vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Co se týče marketingových aktivit, přestane Spolek zákazníkovy osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval.
 3. právo nebýt subjektem automatizovaného rozhodování.
 4. právo podat stížnost, které subjektu umožňuje podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, navzdory uplatnění výše uvedených práv. Toto právo může zákazník uplatnit především tehdy, domnívá-li se, že jeho osobní údaje zpracovává Spolek neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti Spolkem prováděnému zpracování osobních údajů může zákazník podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů – webová stránka www.uoou.cz.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať už jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na Spolek: na email: spolek@waldorfpardubice.cz či korepondenčně na adrese Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích z.s., Gorkého 867, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.